ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร

URL: https://www.acfs.go.th/services/public/commodity-standard/api/get/

มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น มาตรฐานทั่วไป และมาตรฐานบังคับ ซึ่งแต่ละประเภทยังสามารถแบ่งย่อยเป็น มาตรฐานสินค้า มาตรฐานระบบ และมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป โดยสามารถแบ่งกลุ่มสินค้าได้แก่ พืช สัตว์ ประมง และสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Data last updated unknown
Metadata last updated unknown
Created unknown
Format JSON
License Open Data Common
Created6 months ago
created at6 months ago
datastore contains all records of source fileFalse
formatJSON
id217fcadd-3169-41ae-a8e6-10f6958ea53d
metadata modified6 months ago
package idffb8d9a0-2c55-4c85-9be0-fec1b8a9f5b5
resource disaggregate[]
revision id42eb7bb6-6458-4c4b-8991-66e1dca966f4
stateactive