RDF:
ข้อมูลการแจ้งเวียนมาตรการของประเทศสมาชิก (WTO Notification)
[MT] Information of the WTO Notification

การแจ้งเวียนมาตรการด้านมาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO) เป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยความโปร่งใสภายใต้ความตกลงการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของ WTO ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างสภาพแวดล้อมแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งผู้ค้าและผู้ลงทุน ผู้ผลิต และผู้ส่งออก รวมทั้งสามารถคาดการณ์และวางแผนการค้าระหว่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งเป็นพันธกิจของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะหน่วยงานแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และหน่วยงานรับข้อคิดเห็นต่อมาตรการฯ

[MT] Notification of measures on hygiene hygiene measures and trade protection measures that are not tax trade in the World Trade Organization (WTO) are a guideline in accordance with the principles of transparency under the enforcement of measures. WTO...

Data and Resources

  • ข้อมูลการแจ้งเวียนมาตรการของประเทศสมาชิก (WTO ...API

    การแจ้งเวียนมาตรการด้านมาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช...

Additional Info

Field Value
Source http://spsthailand.net/sps_api/sps_api_send.php
Maintainer กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
Last Updated September 24, 2022, 12:22 (CST)
Created September 24, 2022, 12:21 (CST)
DPA_DateImported 222641221
DPA_former_id eb4cf4c2-791f-4e6e-85e8-926bdcef37f6
DPA_former_name wto
DPA_former_owner_org 07012000
DPA_former_site https://data.go.th/en
AODP Economy Thailand