RDF:
ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมประมง
[MT] Registration of names of people who have been certified by Aquaculture Farm, Department of Fisheries

เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง ช่วยในการบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ และสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ เกษตรกรหรือผู้ประกอบการสามารถสืบค้นรายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผ่าน Website และ Smartphone ได้ ข้อมูลตั้งแต่ปี 2553 - 2558 (6 ปี)

[MT] Is an electronic system of the Fisheries Product System Development Division, the Department of Fisheries, helping to manage the aquaculture farm certification, in accordance with the ISO/IEC Guide 65 standard system, which operators can submit a r...

Data and Resources

  • ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพา ...CSV

Additional Info

Field Value
Maintainer กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
Last Updated January 5, 2023, 19:41 (CST)
Created January 5, 2023, 19:41 (CST)
DPA_DateImported 230051611
DPA_former_id f3553a71-6050-4083-a242-4a1875f6575b
DPA_former_name certificate
DPA_former_owner_org 07005000
DPA_former_site https://data.go.th/en
AODP Economy Thailand