RDF:
แบบจำลองทั่วไปสำหรับกระบวนงานทางสถิติ
[MT] General model for statistical processes

แบบจำลองทั่วไปสำหรับกระบวนงานทางสถิติ (Generic Statistical Business Process Model: GSBPM) ใช้สำหรับอธิบายและกำหนดขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการผลิตสถิติทางการ โดยวางกรอบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและกำหนดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานสถิติที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกัน เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตสถิติให้ทันสมัย รวมถึงมีการใช้วิธีการและองค์ประกอบในกระบวนการผลิตสถิติร่วมกัน รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบูรณาการมาตรฐานข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล (metadata) ใช้เป็นต้นแบบ (template) สำหรับจัดทำเอกสารประกอบกระบวนงานทางสถิติ ช่วยให้การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่องานสถิติเป็นไปอย่างสอดคล้องกันทั้งกระบวนการผลิตสถิติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการประเมินและปรับปรุงคุณภาพสถิติ

[MT] General model for the Statistical Business Process Model (GSBPM) for describing and determining the necessary procedures for the production of official statistics. By placing the standard work frame and determining vocabulary related to statistics ...

Data and Resources

  • แบบจำลองทั่วไปสำหรับกระบวนงานทางสถิติ.pdfPDF

    แบบจำลองทั่วไปสำหรับกระบวนงานทางสถิติ (Generic Statistical Business Process...

Additional Info

Field Value
Source https://statstd.nso.go.th/classification/download.aspx
Maintainer กลุ่มมาตรฐานสถิติ
Last Updated October 2, 2023, 10:02 (CST)
Created October 2, 2023, 10:02 (CST)
DPA_DateImported 232750951
DPA_former_id 4ac0f1ef-c805-4c14-b560-3ea7d2469c2d
DPA_former_name 0210_00_0002
DPA_former_owner_org 10004000
DPA_former_site https://data.go.th/en
AODP Economy Thailand