32 datasets found

Contents in English are mainly machine translated, may not reflect the exact meaning.

Categories: B. Environment Economies: Thailand

Filter Results
 • flag_thailand 2 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ชุมชนหมายถึง ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น...

  Description in English:

  [MT] The community in Bangkok. Community refers to the slum community of suburban housing, community housing. Bangkok and urban set up. The Bangkok Declaration made by accordance with the rules of the community. 1. Warren represents the majority of ...
 • flag_thailand 2 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  ข้อหารือการประกอบกิจการสถานีบรรจุก๊าซธรรมชาติ NGV ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

  Description in English:

  [MT] Discuss the operation of NGV filling stations for natural gas company PTT Public Company Limited () Lat Lum Kaeo district. Lat Lum Kaeo district Pathum Thani
 • flag_thailand 2 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  ที่ตั้งห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดประชาชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันมีห้องสมุดทั้งสิ้น 35 แห่ง อยู่ในความดูแลของสำนักงานวัฒนธรรมและการกีฬาท่องเที่ยว...

  Description in English:

  [MT] The Bangkok Metropolitan Public Library Bangkok Metropolitan Public Library Currently, the library has a total of 35 in the custody of the Office of Tourism, Culture and Sports. As the moderator of the 14 district offices and 21 improved by Bangko...
 • flag_thailand 1 View

  Title:

  Title in English:

  Description:

  จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพศ และภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559

  Description in English:

  [MT] The number of employed workers in the formal and informal. By issues of gender and environment in the work of the kingdom in 2559.
 • flag_thailand 1 View

  Title:

  Title in English:

  Description:

  ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งต่อประชากร จำแนกรูปแบบการเดินทาง แหล่งข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

  Description in English:

  [MT] The amount of greenhouse gas emissions in the transport sector of the population. Seamless travel patterns Sources from the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. Ministry of Natural Resources and Environment The Center ...
 • flag_thailand 2 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  ข้อมูลการขนถ่ายปิโตรเลียมในอ่าวไทย

  Description in English:

  [MT] Data loading and unloading of petroleum in the Gulf of Thailand.
 • flag_thailand 2 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  งานวิจัยเรื่อง "การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"...

  Description in English:

  [MT] Research "Operations research to develop knowledge of technical aspects of sustainable tourism" is a compilation of knowledge for sustainable tourism development in terms of social, economic and environment of the area. The operation under the tour...
 • flag_thailand 5 Views Popular

  Title:

  Title in English:

  Description:

  ชั้นข้อมูลที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร 1. อาคารสงเคราะห์ที่กรุงเทพมหานครจัดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร เพื่อวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์เรื่องที่อยู่อาศัย...

  Description in English:

  [MT] The housing data layer of Bangkok. 1. The housing BMA officials and employees of the city. For the purpose of housing the homeless. And is in charge of the Office of the Permanent Secretary of Bangkok. 2. The amount of data has not changed since ...
 • flag_thailand 2 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  รายงานด้านสิ่งแวดล้อม  ปี 2550 - 2553  

  Description in English:

  [MT] Environmental reporting year 2550-2553.
 • flag_thailand 1 View

  Title:

  Title in English:

  Description:

  ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานีบริการแก๊สในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถานีบริการ ngv และ lpg จดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน ngv คือก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ โดยก๊าซ...

  Description in English:

  [MT] The data layer gas stations in Bangkok. Ngv and lpg stations registered with the Department of Energy is ngv natural gas used as a fuel for automotive gas is the main component is methane, which is lighter than air. Most are used in a gas is com...
 • flag_thailand 2 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันของเรือยนต์ข้ามฟาก เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสาร จำนวนเรือ จำนวนเที่ยวเรือ...

  Description in English:

  [MT] The average number of passengers per day motorboat ferry. The data on the number of passengers aboard the boat. The nature and operation of enterprises in motor boats ferry route connects the two banks of the Chao Phraya River in Bangkok and its vi...
 • flag_thailand 7 Views Popular

  Title:

  Title in English:

  Description:

  ชั้นข้อมูลเส้นทางน้ำธรรมชาติ พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำ ฝ้าย พื้นที่รับน้ำท่วม สถานีตรวจวัดในลำน้ำ

  Description in English:

  [MT] Thematic trails Natural Local bodies of water reservoirs cotton area was flooded. Monitoring stations in the river
 • flag_thailand 1 View

  Title:

  Title in English:

  Description:

  ชั้นข้อมูลตลาดน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ตลาดน้ำ เป็นตลาดกึ่งชนบท ผสมผสานระหว่างชีวิตริมน้ำกับธรรมชาติ พ่อค้า แม่ค้า ซึ่งก็คือชาวสวนในพื้นที่นั้นๆ จะนำผลผลิตจากสวน...

  Description in English:

  [MT] Floating layers in Bangkok. Floating is a semi-rural market Mix of waterfront living with nature, that is, vendors, gardeners in the area. Bring produce from the garden Including fresh fruit, vegetables, plants, fish and animals in the water. So...
 • flag_thailand 3 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  ตารางนี้แสดงรายการเงินให้กู้ยืม (Loans) ที่ให้แก่ภาคครัวเรือน (บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ) ของสถาบันการเงิน (ทั้งที่รับฝากเงินและไม่รับฝากเงิน๗...

  Description in English:

  [MT] This table lists Loans (Loans) to the household sector. (Natural persons resident in the country) of financial institutions. (Both deposit and non-deposit-taking 7. In the form of overdrafts. General loans Loans on bills transferable. (Non-negoiabl...
 • flag_thailand 3 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  ปัจจัยของการเกิดการอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย ลักษณะของถนน ทัศนวิสัยในการขับขี่ยวดยาน สภาพอากาศ โดยแยกตามรายเดือน ตั้งแต่ปี 2005 - ปัจจุบัน

  Description in English:

  [MT] The factors include the nature of the road accident, road visibility while driving a car by monthly weather since 2005 - present.
 • flag_thailand 1 View

  Title:

  Title in English:

  Description:

  ข้อมูลปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ปี 2552-2557

  Description in English:

  [MT] Information of proved reserves by year, from 2552 to 2557.
 • flag_thailand 2 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 10 รายการ  ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปุยนุ่น ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว แป้งมันสำปะหลัง ผลิดภัณฑ์มันสำปะหลัง และปลาป่น

  Description in English:

  [MT] Total exports of goods standard 10 items, including corn, sorghum, cotton wool, green beans, green beans, black rice, white rice and cassava. Production of cassava products and fishmeal.
 • flag_thailand 3 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 10 รายการ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปุยนุ่น ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และปลาป่น

  Description in English:

  [MT] Total exports of goods standard 10 items, including corn, sorghum, cotton wool, green beans, green beans, black rice, white rice and cassava. Tapioca and fishmeal
 • flag_thailand 2 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 10 รายการ คือ ข้าวโพด ,ข้าวขาว, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวฟ่าง,ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง,แป้งมันสำปะหลัง,ปุยนุ่น,ถั่วเขียว,ถั่วเขียวผิวดำ และปลาป่น

  Description in English:

  [MT] Total exports of the 10 items are corn, rice, jasmine rice, sorghum, tapioca, cassava, cotton wool, green peas, green beans and black fish.
 • flag_thailand 1 View

  Title:

  Title in English:

  Description:

  สถิติมูลค่าการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 10 รายการ ได้แก่่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปุยนุ่น ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และปลาป่น

  Description in English:

  [MT] Total value of exports of goods have solved the 10 maize, sorghum, cotton wool, green beans, green beans, black rice, white rice and cassava. Tapioca and fishmeal
You can also access this registry using the API (see API Docs).