RDF:
ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
[MT] The community in Bangkok.

ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

ชุมชนหมายถึง ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น ทั้งนี้โดยทำเป็นประกาศกรุงเทพมหานครตามระเบียบว่าด้วยกรรมการชุมชน 1. ชุมชนแออัด หมายถึง ชุมชนส่วนใหญ่ที่มีอาคารหนาแน่น ไร้ระเบียบ และชำรุดทรุดโทรม ประชาชนอยู่อย่างแออัด สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย โดยให้ถือเกณฑ์ความหนาแน่นของบ้านเรือนอย่างน้อย 15 หลังคาเรือนต่อพื้นที่ 1 ไร่ 2. ชุมชนชานเมือง หมายถึง ชุมชนที่กรุงเทพมหานครได้จัดทำเป็นประกาศกำหนดชุมชน โดยมีพื้นที่ดำเนินการด้านเกษตรกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอก เป็นส่วนใหญ่ มีบ้านเรือนไม่แออัด แต่ขาดการวางแผนทางด้านผังชุมชน เช่น ทางระบายน้ำ ทางเดินเท้า เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง การสัญจรไปมาของประชาชนในชุมชน 3.ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร หมายถึง ชุมชนที่มีบ้านจัดสรรที่เป็นที่อยู่อาศัยและดำเนินการโดยภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะเป็นบ้าน บ้านเดี่ยว ที่มีบริเวณทาวน์เฮาส์ ตึกแถว หรือบ้านแฝด สภาพทั่วไปควรจะต้องมีการพัฒนา เช่น ทางระบายน้ำ ขยะ ทางเท้า ซึ่งกรุงเทพมหานครพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนและความเหมาะสม ในการที่จะเข้าดำเนินการพัฒนา ซึ่งจะได้จัดทำเป็นประกาศกำหนดชุมชน 4. เคหะชุมชนหมายถึง ชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งดำเนินการและดูแลโครงการ โดยการเคหะแห่งชาติ มีสภาพเป็นแฟลต และกรุงเทพมหานครเข้าไปดำเนินการในทางด้านทางระบายน้ำ ขยายทางเท้า เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและอื่นๆ 5.ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนที่มีความหนาแน่นของบ้านน้อยกว่าชุมชนแออัด กล่าวคือ น้อยกว่า 15 หลังคาเรือนต่อ 1 ไร่ แต่มีความหนาแน่นของจำนวนบ้านมากกว่าชุมชนชานเมือง และกรุงเทพมหานครได้จัดทำประกาศกำหนดเป็นชุมชน โดยที่ชุมชนดังกล่าวไม่เป็นชุมชนตามที่กล่าวมาในข้ออื่นๆ สภาพการครอบครองที่ดินหมายถึงลักษณะการเข้าไปอยู่อาศัยในที่ดิน ซึ่งในการศึกษาได้แบ่งสภาพการครอบครองที่ดินในลักษณะของการเช่าที่ดิน เช่าบ้าน บุกรุก เป็นสวัสดิการให้อยู่ฟรีและเป็นของตนเอง 6. ชุมชนประเภทอาคารสูง หมายความว่าชุมชนที่มีสภาพเป็น แฟลต คอนโด อาพาธเม้นท์ หรืออย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ยกเว้นของการเคหะที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคล

[MT] The community in Bangkok. Community refers to the slum community of suburban housing, community housing. Bangkok and urban set up. The Bangkok Declaration made by accordance with the rules of the community. 1. Warren represents the majority of ...

Data and Resources

 • All resource dataZIP Popular

 • ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครSHP Popular

  ชั้นข้อมูลที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (Shapefile)

 • ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (KMZ)XML

  ชั้นข้อมูลที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (KMZ)

 • ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (GML)XML

  ชั้นข้อมูลที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (GML)

 • ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (JSON)JSON Popular

  ชั้นข้อมูลที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (JSON)

 • พจนานุกรมข้อมูลPDF Popular

  พจนานุกรมข้อมูล

Additional Info

Field Value
Maintainer กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Last Updated November 13, 2020, 09:43 (CST)
Created September 21, 2020, 21:10 (CST)
DPA_DateImported 202652031
DPA_former_id 20b60628-b806-43f9-a19e-0097a5d6b0c9
DPA_former_name community
DPA_former_owner_org 13020000
DPA_former_site https://data.go.th/en
AODP Economy Thailand