RDF:
ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
[MT] The local museum in Bangkok.

ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นสถานที่ที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน อาคารต่างๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของเรื่องราวในท้องถิ่นของตนเองให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์ไว้มิให้เลือนหายไปกับกาลเวลา

[MT] The local museum in Bangkok. local Museum The place is set up in places such as temples, schools and other buildings to be used as a learning resource for people in public areas. And promote local tourism It also urged the community to realize the...

Data and Resources

  • All resource dataZIP

  • ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครSHP

  • ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่เขตกรุงเทพมหา ...XML

  • ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่เขตกรุงเทพมหา ...XML

  • ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่เขตกรุงเทพมหา ...JSON

  • พจนานุกรมข้อมูลPDF

Additional Info

Field Value
Maintainer กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Last Updated November 12, 2020, 23:50 (CST)
Created September 24, 2020, 06:43 (CST)
DPA_DateImported 202671247
DPA_former_id a27f06cf-be02-4271-b85a-888012b94cb0
DPA_former_name local_museum
DPA_former_owner_org 13020000
DPA_former_site https://data.go.th/en
AODP Economy Thailand