RDF:
ที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
[MT] The zoo in Bangkok.

ชั้นข้อมูลที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

1.สวนสัตว์เป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์ป่าที่จับมาได้จากป่าใหญ่ หรือนำเข้าจากต่างประเทศ และมีส่วนอนุรักษ์วิจัยเพื่อศึกษาชีวิตของสัตว์ป่าทุกชนิด จะเป็นสัตว์ป่า สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์น้ำที่จับมาจากทะเล แม่น้ำ 2. สวนสัตว์ในประเทศไทยอยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการ เรียนกว่า องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอยู่ในความดูแลของภาคเอกชน

[MT] The data layer is a zoo in Bangkok. 1. zoo as a place to exhibit animals captured from the wild. Or imported from abroad And contributed research to study the conservation of wildlife of all kinds. They are wild animals, reptiles, birds. And fis...

Data and Resources

 • All resource dataZIP

 • ที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครSHP Popular

  ชั้นข้อมูลที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (Shapefile)

 • ที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (KMZ)XML

  ที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (KMZ)

 • ที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (GML)XML

  ที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (GML)

 • ที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (JSON)JSON Popular

  ที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (JSON)

 • พจนานุกรมข้อมูลPDF Popular

  พจนานุกรมข้อมูล

Additional Info

Field Value
Maintainer กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Last Updated November 12, 2020, 23:54 (CST)
Created September 25, 2020, 00:39 (CST)
DPA_DateImported 202682158
DPA_former_id 79ec2d0b-d439-4690-a358-e1b835256f46
DPA_former_name zoo
DPA_former_owner_org 13020000
DPA_former_site https://data.go.th/en
AODP Economy Thailand