RDF:
คู่มือตรวจสอบภายใน
[MT] Internal Audit Manual

คู่มือ แนวทางการตรวจสอบภายใน

[MT] Internal Audit Guide

Data and Resources

 • คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุ ...PDF

  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคุมภายในขึ้น...

 • คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ...PDF

  คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์กา...

 • คู่มือการตรวจสอบค่าเช่าบ้านPDF

  จัดทำคู่มือการตรวจสอบค่าเช่าบ้าน...

 • คู่มือการปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ...PDF

  จัดทำคู่มือขึ้นโดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง...

 • แนวทางการตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งPDF

 • แนวทางการตรวจสอบหนี้ค่าสาธารณูปโภคPDF

 • คู่มือการตรวจสอบการจ่ายเงินการรับเงิน ...PDF

 • คู่มือการตรวจสอบผลการดำเนินงานPDF

 • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนPDF

 • คู่มือการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (ฉบับปรับปรุง)PDF

 • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับปรับปรุง)PDF

 • คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจงPDF

 • คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ...PDF

 • คู่มือแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ...PDF

 • คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมภายในPDF

 • คู่มือการให้คำปรึกษากลุ่มตรวจสอบภายในPDF

 • คู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการจ้าง ...PDF

 • คู่มือการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสา ...PDF

Additional Info

Field Value
Source https://www.onde.go.th/view/1/คู่มือตรวจสอบภายใน/TH-TH
Maintainer กลุ่มตรวจสอบภายใน
Last Updated January 5, 2023, 23:21 (CST)
Created January 5, 2023, 23:20 (CST)
DPA_DateImported 230051611
DPA_former_id 7cb0fb07-36f8-40f9-b5c4-08bf8538d536
DPA_former_name dsb1-12_1
DPA_former_owner_org 10011000
DPA_former_site https://data.go.th/en
AODP Economy Thailand